Victron Energy в България

Нашият осно­вен парт­ньор е нидер­ланд­ската ком­па­ния Victron Energy, която се слави с надеждни инвер­тори, зарядни устрой­ства и друго про­фе­сио­нално ...

Слънчева енергия за Hyundai и Jeep

Все по-често соб­стве­ници на домашни соларни елект­ро­цен­трали се замис­лят за покупка на елек­три­че­ско транс­портно сред­ство (EV), за да ползват ...

За първи път в България: инвертори Hypontech

След успеш­ното тестване на инвер­то­рите Hypontech склю­чихме дого­вор с про­из­во­ди­теля и ста­на­хме офи­ци­а­лен парт­ньор на Хайпон­тек за България. ...

Мощна PV система за къща в София

В нача­лото на 2021 година към нас се обърна соб­стве­ник на стро­яща се къща край София с молба за монтаж на соларна ...

Ново: контролер Victron Energy RS 450

Днес полу­чихме обо­рудване от Китай, Австрия и Нидерлан­дия, вклю­чи­телно най-новия сола­рен заря­ден кон­тролер на Victron Energy RS 450 | 100 ...

За първи път в България: BYD Battery Box Premium LVS

Наскоро раз­ка­за­хме за новото поко­ле­ние лити­ево-желязо-фос­фатни бате­рии BYD с префикс «Premium». През март 2020 година в нашите ...

Електричество за крави

Много сел­ско­сто­пан­ски обекти не са свър­зани с елек­три­че­ски мрежи. Затова фер­ме­рите използ­ват дизе­лови гене­ра­тори, за да оси­гурят ...

Изграждане на фотоволтаични системи

Изграж­дане на фото­вол­та­ични системи

Ние про­ек­ти­раме и изграж­даме соларни цен­трали от вся­ка­къв размер и тип. Внимани­ето към детай­лите, голям опит и обо­рудване от висок клас ни поз­во­ля­ват да гаран­ти­раме ефек­тив­но­стта на нашите фото­вол­та­ични системи в продъ­л­же­ние на много години.

Съдържа­ние

Проекти­ране на елект­ро­цен­трали
Прогноза на про­из­вод­ство на енер­гия
Строител­ство на елект­ро­цен­трали
Комплексни реше­ния
Присъе­ди­ня­ване към мре­жата
Монито­ринг и ана­лизи
Поддръжка и обслуж­ване
Гаранции и отго­вор­ност

Проекти­ране на слън­чеви елект­ро­цен­трали

За про­ек­ти­ране на фото­е­лек­три­че­ски стан­ции, нашите инже­нери използ­ват спе­ци­а­лен соф­туер. Създаваме три­из­ме­рен модел на раз­по­ло­же­ни­ето на солар­ните модули върху кон­кре­тен обект, като използ­ваме чер­те­жите на въз­ло­жи­теля и сате­литни снимки.

3D моде­ли­ране на соларни елект­ро­цен­трали

Соларните цен­трали могат да се раз­ли­ча­ват по тип (мре­жови, авто­номни или хибридни), раз­по­ло­же­ни­ето на моду­лите (на фаса­дата, покрива или на земята) и пред­на­зна­че­ни­ето (за дом, офис, фаб­рика, хотел, кемпер или яхта). Всички тези ситу­а­ции пре­дви­ждат раз­ли­чен подход при про­ек­ти­ра­нето и под­бора на обо­рудва­нето. Ние опре­де­ляме опти­мал­ната кон­фи­гу­ра­ция на фото­вол­та­ич­ната система за пости­гане целите на всеки клиент.

Строител­ство на соларна елект­ро­цен­трала

Строител­ство на елект­ро­цен­трала по проект

Прогноза на про­из­вод­ство на енер­гия

Климатич­ните бази данни ни поз­во­ля­ват да моде­ли­раме рабо­тата на бъдеща елект­ро­цен­трала въз основа на мно­го­го­дишна ста­ти­стика на инсо­ла­ци­ята, тем­пе­ра­ту­рата и вале­жите за кон­кре­тен регион.

Карта на фотвол­та­ич­ния потен­циал на България

Фотовол­та­и­чен потен­циал на България

Изчисля­вайки про­из­вод­ството на елект­ро­цен­трала, ние обръ­щаме вни­ма­ние на ази­мута и ъгъла на наклон на солар­ните панели, оце­ня­ваме вли­я­ни­ето на сян­ката от релефа на мест­но­стта, дърве­тата и дру­гите обекти. Отчита се спада на напре­же­ни­ето в кабе­лите и конек­то­рите, както и нама­ля­ва­нето на мощ­но­стта, свър­зана с нагря­ване, отра­зя­ване и замър­ся­ване на фото­вол­та­ич­ните модули.

В резул­тат купу­ва­чът полу­чава реа­ли­стична про­гноза за гене­ра­ци­ята по месеци, а поня­кога и няколко про­гнози за раз­лични кон­фи­гу­ра­ции на фото­вол­та­ич­ната система. Тази инфор­ма­ция помага да се вземе пра­вил­ното реше­ние.

Прогноза на про­из­вод­ството на енер­гия от слън­че­вата елект­ро­цен­трала и осо­бе­но­сти на хори­зонта

Прогноза на гене­ра­ци­ята и осо­бе­но­сти на хори­зонта

Строител­ство на соларни елект­ро­цен­трали

При съз­да­ва­нето на фото­вол­та­ични системи, използ­ваме про­дукти само от сред­ния и висо­кия ценови диа­па­зон. Деловата репу­та­ция се фор­мира с години, затова вни­ма­телно изби­раме достав­чи­ците, като поста­вяме високи изис­ква­ния към всички ком­по­ненти.

Монтаж на инвер­то­рите SMA Sunny Island

Монтаж на инвер­то­рите SMA Sunny Island

В изграж­да­нето на слън­чеви цен­трали няма дре­бо­лии. Ние прин­ципно не спе­стя­ваме от кабели и конек­тори, тъй като от тях­ното каче­ство до голяма степен зави­сят надежд­но­стта и без­опас­но­стта на цялата елект­ро­цен­трала.

Инстали­ране на слън­че­вите модули Trina Solar във Варна

Инстали­ране на фото­вол­та­ични модули Trina Solar

Също така редовно тестваме използва­ното обо­рудване и соф­ту­ера, след което даваме обратна връзка на раз­ра­бот­чи­ците за допъл­ни­телни подоб­ре­ния.

Контрол на загря­ва­нето на систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия с помо­щта на топло­ка­мера

Контрол на загря­ва­нето на систе­мата за съхра­не­ние на енер­гия

Освен посто­ян­ния стре­меж към тех­ни­че­ско съвър­шен­ство, ние обръ­щаме спе­ци­ално вни­ма­ние на есте­ти­ката на мон­тажа, тъй като смя­таме, че всяка работа трябва да се извър­шва кра­сиво и спрет­нато. Перфек­ци­о­низ­мът и вни­ма­ни­ето към детай­лите е наш еже­дне­вен стан­дарт.

Строител­ство на слън­чева елект­ро­цен­трала във Варна

Хибридна фото­вол­та­ична елект­ро­цен­трала

Офисът на NENCOM се намира във Варна. Ние изграж­даме соларни елект­ро­цен­трали из цяла България и сме готови да вземем уча­стие в изпъл­не­ни­ето на големи фото­вол­та­ични про­екти по целия свят.

Инстали­ране на фото­вол­та­ични модули Panasonic Solar в Русе

Инстали­ране на фото­вол­та­ични модули Panasonic

Комплексни реше­ния

Слънче­вата енер­гия постъпва при нас нерав­но­мерно през цялата година. През лятото може да бъде повече от необ­хо­ди­мото, а през зимата, напро­тив — недо­статъчна. Този дефи­цит е кри­ти­чен за авто­ном­ните слън­чеви елект­ро­цен­трали, които нямат мре­жова връзка.

Неравно­мерно постъп­ване на слън­че­вата енер­гия

Неравно­мерна гене­ра­ция

Ние имаме опит в реша­ва­нето на такива енер­ге­ти­че­ски задачи «до ключ». Например, инста­ли­раме авто­ма­ти­зи­рани системи за отоп­ле­ние с пелети, които могат зна­чи­телно да нама­лят кон­су­ма­ци­ята на елек­три­че­ство в сту­де­ния сезон.

Свързване и пус­кане на пеле­тен котел

Монтаж на пеле­тен котел

Също, ние инте­гри­раме резервни гене­ра­тори в нашите елект­ро­цен­трали, които авто­ма­тично стар­ти­рат, когато зарядът на аку­му­ла­то­рите спадне до опре­де­лено ниво или когато са изпъл­нени редица други усло­вия.

Дизелов гене­ра­тор в състава на слън­чева елект­ро­цен­трала

Генера­тор в състава на елект­ро­цен­трала

Присъе­ди­ня­ване на елект­ро­цен­тра­лите към мре­жата

Мрежовите и хибрид­ните фото­вол­та­ични системи могат не само да вземат енер­гия от мре­жата, когато няма достатъчно слънце, но и да отда­ват изли­шъ­ците обратно към мре­жата, ако гене­ра­ци­ята пре­ви­шава потреб­ле­ни­ето. Това може да бъде осо­бено изгодно, когато мест­ните закони пре­дви­ждат пре­фе­рен­ци­ална тарифа за изку­пу­ване на «зелена» елек­тро­е­нер­гия.

Монтаж на фото­вол­та­ични панели за слън­чева елект­ро­цен­трала

Монтаж на фото­вол­та­ична система

За да се про­дава енер­гия, про­из­ве­дена от соларни цен­трали, е необ­хо­димо да се под­гот­вят про­екти, да се получи раз­ре­ше­ние за строеж и да се сключи дого­вор с мест­ния мрежов опе­ра­тор. Ние пома­гаме на нашите кли­енти да свър­шат всички тези про­це­дури.

Инверто­рите, които използ­ваме в мре­жови и хибридни елект­ро­цен­трали, са обо­рудвани със спе­ци­ални релета, които изклю­ч­ват обрат­ното пода­ване на енер­гия в случай на авария в мре­жата. Това гаран­тира без­опас­но­стта на пер­со­нала по елек­тро­про­вод­ните линии.

Монтаж на инвер­тора Victron Energy Quattro 5000 за слън­чева елект­ро­цен­трала в село

Монтаж на инвер­тора Victron Energy

Монито­ринг и ана­лизи

Всички наши елект­ро­цен­трали, с изклю­че­ние на микро-реше­ния, ние обо­рудваме със системи за отда­ле­чен мони­то­ринг и управ­ле­ние. С помо­щта на ком­пютър или смарт­фон можете да наблю­да­вате рабо­тата на вашата елект­ро­цен­трала в реално време. По всяко време можете да раз­бе­рете теку­щата мощ­ност на слън­че­вите модули, кон­су­ма­ци­ята на елек­три­че­ски уреди или про­центът на заряда на бате­ри­ите.

Работа на елек­тро­стан­ция в реално време

Системата за мони­то­ринг също предо­ставя подробна ста­ти­стика за про­из­вод­ството и потреб­ле­ни­ето на енер­гия с детай­ли­за­ция до часове, дни, сед­мици и месеци. Интуитивно раз­би­ра­е­мият интер­фейс поз­во­лява на соб­стве­ника на слън­че­вата елект­ро­цен­трала бързо да получи цялата необ­хо­дима инфор­ма­ция за ней­ната работа.

Статистика на рабо­тата на соларна елект­ро­цен­трала

Поддръжка и обслуж­ване

След пус­ка­нето на слън­че­вата елект­ро­цен­трала в екс­пло­ата­ция, всички наши въз­ло­жи­тели полу­ча­ват инфор­ма­ци­онна и тех­ни­ческа под­дръжка от нас. Повечето въпроси ние реша­ваме дистан­ци­онно, бла­го­да­ре­ние на систе­мата за мони­то­ринг. Можем да иден­ти­фи­ци­раме про­блеми в систе­мата и да ги отстра­ним, или да про­ме­ним настрой­ките на елект­ро­цен­тра­лата, като имаме пред­вид жела­ни­ята на въз­ло­жи­теля.

В това ни помага авто­ма­тич­ното запи­сване на всички системни пара­метри с детай­ли­за­ция по минути. Ние кон­тро­ли­раме мощ­но­стта, тока и напре­же­ни­ето на соларни модули, аку­му­ла­торни бате­рии, външна мрежа или дизе­лов гене­ра­тор, знаем тем­пе­ра­ту­рата на важни ком­по­ненти на систе­мата, виждаме съоб­ще­ни­ята за грешки и много други.

Контрол на пара­мет­рите на елект­ро­цен­трала

При необ­хо­ди­мост, ние посе­ща­ваме обекта за про­фи­лак­тика и под­дръжка на нашите слън­чеви елект­ро­цен­трали.

Настройка на слън­чева елект­ро­цен­трала във Варна

Настройка на систе­мата за дистан­ци­о­нен мони­то­ринг

Гаранции и отго­вор­ност

Ние сме офи­ци­ални дилъри на всички про­из­во­ди­тели, чието обо­рудване използ­ваме при изграж­да­нето на фото­вол­та­ични системи. Съответно, е оси­гу­рена офи­ци­ална гаран­ция за всички ком­по­ненти на елект­ро­цен­тра­лата. Даваме и гаран­ция за мон­таж­ните работи.

Компани­ята NENCOM има статус на Panasonic Solar Premium Installer

NENCOM има статус на Panasonic Solar Premium Installer

В съо­т­вет­ствие с член 21 от бъл­гар­ския Закон за енер­ги­ята от възоб­но­вя­еми източ­ници, изграж­да­нето и поддъ­р­жа­нето на фото­вол­та­ични системи могат да се извър­шват от лица със съо­т­вет­ната ква­ли­фи­ка­ция и впи­сани в реги­стъра на Агенци­ята за устой­чиво енер­гийно раз­ви­тие. По запит­ване на кли­ен­тите, ние предо­ста­вяме линка към този реги­стър и копия на нашите доку­менти.

Поръчвайки слън­чева елект­ро­цен­трала от нас, можете да сте спо­койни: нашата отго­вор­ност към трети лица е застра­хо­вана от акци­о­нер­ното дру­же­ство ДЗИ (бел­гий­ска финан­сова група KBC). Полицата има раз­ши­рено покри­тие, което явно показва дей­но­стите, свър­зани с фото­вол­та­ич­ните системи.

Застра­ховка при стро­и­тел­ство на слън­чева елект­ро­цен­трала

Застра­хо­ва­телна полица на NENCOM

При внос на слън­чеви модули, бате­рии и елек­тро­ника в България, ние пла­щаме еко­ло­гична такса за пре­ра­бот­ва­нето на това обо­рудване в бъдеще.

Увлечени сме от идеята за повсе­мест­ното използване на слън­че­вата енер­гия и вяр­ваме, че това ще реши много еко­ло­гични про­блеми на съвре­мен­ния свят. В сво­бод­ното си време с удо­вол­ствие екс­пе­ри­мен­ти­раме с фото­вол­та­ични пре­об­ра­зу­ва­тели и елек­три­че­ски транс­порт.

Предаване на музика чрез свет­лина с помо­щта на NENCOM Solar Music

Предаване на музика чрез свет­лина

Електро­ве­ло­си­пед в дълбок сняг

Двойно задвижване NENCOM Bike

 

Искате да зададете въпрос или да направите поръчка?

Изберете удобен начин за връзка или попълнете форма:

Изпрати
© 2013-2024 NENCOM
Изграждане на фотоволтаични системи
България, Варна, бул. Христо Смирненски, 39
+359 8 999 68 574
+359 8 999 60 300
+359 877 01 49 01
За компания NENCOM
Реализирани проекти
Статии и новини
Контактна информация
Данни на фирмата
За партньори
site by